Sociālais darbs

Daugavpils novada Sociālais dienests ir Daugavpils novada pašvaldības izveidota iestāde, kura nodrošina sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības sniegšanu Daugavpils novada teritorijā.

Sociālais dienests savā darbībā ievēro Latvijas Republikas Satversmi, Latvijai saistošās starptautiskās tiesību normas, Latvijas Republikas likumus, Latvijas Republikas Ministru kabineta noteikumus, Daugavpils novada domes saistošos noteikumus, lēmumus un rīkojumus, un šo nolikumu.

Sociālā darbiniece: Irina Bule

Tālrunis: 29455219

E-pasts: irina.bule@nicgale.lv

Adrese: Skolas iela 17, Nīcgale, Nīcgales pagasts,Augšdaugavas novads, LV – 5463

Darba laiks:

  • Pirmdienās 08.00-17.30
  • Otrdienās 08.00-16.30
  • Trešdienās 08.00-16.30
  • Ceturtdienās 08.00-16.30
  • Piektdienās 08.00-15.30
  • Pusdienu pārtraukums 12.00 – 12.30

Pieņemšanas laiks:

  • Pirmdienās 08.00-17.30
  • Trešdienās 08.00-16.30
  • Pusdienu pārtraukums 12.00 – 12.30

Daugavpils novada domes saistošie noteikumi:

Par trūcīgas ģimenes (personas) statusa noteikšanu Daugavpils novadā

Par maznodrošinātās ģimenes (personas) statusa noteikšanu Daugavpils novadā

Par sociālo palīdzību Daugavpils novadā

Par brīvprātīgās iniciatīvas pabalstiem Daugavpils novada pašvaldībā

Par dzīvokļa pabalsta izmaksas kārtību Daugavpils novada pašvaldībā

Par dzīvokļa pabalstu bērnam bārenim un bērnam, kurš palicis bez vecāku gādības