Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu

 

 

Paziņojums par nepieciešamību noslēgt (pārslēgt) sadzīves atkritumu apsaimniekošanas līgumus ar  atkritumu apsaimniekotāju SIA „EKO LATGALE” (LV41503024980, Dunduru iela 13a, Daugavpils, LV-5417, tālr.654-38392, 26800650, ekolatgale@ekolatgale.lv)

 

Pamatojoties uz iepirkuma „Sadzīves atkritumu apsaimniekošana Daugavpils novada Nīcgales pagasta teritorijā” rezultātiem SIA „EKO LATGALE” tika piešķirtas tiesības apsaimniekot sadzīves atkritumus Nīcgales pagasta administratīvajā teritorijā ar sadzīves atkritumu savākšanas tarifu par faktiski izvesto atkritumu daudzumu EUR 11,20 par 1 m3 (bez PVN).

Pēc iepirkuma procedūras rezultātiem Nīcgales pagasta iedzīvotājiem tiks piedāvāta pavisam jauna sadzīves atkritumu apsaimniekošanas, uzskaites un maksas par atkritumu apsaimniekošanu aprēķināšanas sistēma, t.i. par pamatu tiks ņemts faktiski saražotais atkritumu daudzums.

Jaunā kārtība paredz, ka fiziskas personas (gan privātmāju iedzīvotāji, gan daudzdzīvokļu māju iedzīvotaji) maksās par faktiski no sava īpašuma izvesto atkritumu daudzumu.

Privātmāju iedzīvotājiem tiks piedāvāta iespēja iegadāties vai nu atkritumu konteinerus, vai arī marķētus maisus ar SIA „EKO LATGALE” logotipu. Tas nozīmē, ka turpmāk atkritumi no privātmājām tiks savākti tikai no konteineriem vai tikai marķētos maisos.

Atkritumu apsaimniekotājs informē, ka privātmāju iedzīvotājiem aizliegts mest atkritumus konteineros, kurus izmanto daudzdzīvokļu māju iedzīvotāji.

Daudzdzīvokļu māju iedzīvotāji maksās par faktiski izvesto atkritumu daudzumu no kopējā lietošanā uzstādītajiem konteineriem. Maksa tiek aprēķināta pēc šādas formulas: EUR/iedz.mēn = A : Isk x M, kur:

A – no iedzīvotāju konteineru novietnēm izvesto sadzīves atkritumu apjoms m3;

Isk – deklareto iedzīvotāju skaits dzīvokļos;

M – apstiprinātais sadzīves atkritumu apsaimniekošanas tarifs.

 

 

Sīkāku informāciju par atkritumu apsaimniekošanu Nīcgales pagastā var saņemt SIA „EKO LATGALE” Dunduru ielā 13a, Daugavpilī vai pa tālr.65438392, 26800650, vai rakstot uz e-pastu ekolatgale@ekolatgale.lv