Nīcgales pamatskola

Skolas ielā 15, Nīcgale, Nīcgales pagasts, Daugavpils novads, LV-5463
e-pasts: nicgalespsk@inbox.lv, skola@nicgale.lv
tef./fakss 65471100 , mob. 20278400

Par Nīcgales pamatskolu Daugavpils novada izglītības pārvaldes mājas lapā

Tradīcijas

 • Kopīgie dievkalpojumi Nīcgales katoļu baznīcā un skolā.
 • Dzejas dienas
 • Lāčplēša diena kopā ar tēviem
 • Pašpārvaldes diena
 • Latvijas Republikas proklamēšanas dienai veltītie  koncerti pagastā un skolā
 • Izstādes skolā
 • Meža un dārza dienas
 • Mātes diena
 • Pārgājieni un mācību ekskursijas
 • Pēdējā Skolas zvana diena
 • Izlaidumi

Vēsture 

Nīcgales pamatskola atrodas pagasta centrā un ir vienīgā pagastā. Vecā skolas ēka celta 1936.gadā. Otrā pasaules kara laikā 1943.g. skolas ēkā bija vācu kara hospitālis. 50.gadi skolā bija darba audzināšanas laiks. Tika iestādīts ābeļdārzs. 60.gadi bija deju kolektīva aktīva darba laiks. 1967.g. skolotājas B.Štāles vadībā sasniegta 1.uzvara – skolēni piedalījās otrajos Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkos. Katru rudeni skolēni bija lieli palīgi kolhoza ražas novākšanas talkās. 70.g. liela uzmanība tika veltīta skolēnu estētiskajai audzināšanai. Tas bija lielu teatrālu uzvedumu laiks. 80.g. skolas kolektīvs atbalstīja valsts neatkarības centienus un bija tautas 3. atmodas pasākumu dalībnieks. 1996.g. skola atzīmēja savu 60. gadskārtu.

1999. 1.septembrī notika svinīga jaunās skolas ēkas iesvētīšana un atklāšana. Jaunās telpas iesvētīja bīskaps Jānis Bulis, ēkas atklāšanas lentu svinīgi pārgrieza Latvijas Valsts prezidente Vaira Vīķe-Freiberga un Nīcgales pamatskolas direktore Antija Vēvere.

2002.gadā tika uzcelta skolas sporta zāle. Tās atklāšanā piedalījās A.Panteļejevs, V.Aizbalts un sportists O.Maļuhins.

Nīcgales pamatskolā tiek turpinātas dziesmu, deju un mākslas tradīcijas. Skolēniem ir iespēja mācīties Daugavpils rajona Špoģu mūzikas un mākslas skolas filiālē klavierspēli un akordeona spēli.

Pašlaik skolā strādā 16 skolotāji un no tiem 5-skolas absolventi.

Administrācija un skolotāji

Direktore: Antija Vēvere
Skolotāji (2014./2015. m. g.)
1. Sanita Bernāne  – Mūzikas skolotāja
2. Ligita Rubine –  Ķīmijas skolotāja
3. Anita Grudinska – Latviešu valodas un literatūras skolotāja
4. Ināra Ašķeļaņeca – Sākumskolas skolotāja
5. Evita Kleina Vizuālās – mākslas skolotāja
6. Maruta Kuriga – Bioloģijas skolotāja
7. Tatjana Kutņaka – Angļu valodas skolotāja
8. Ināra Miglāne – Fizikas skolotāja
9. Biruta Mukāne – Sākumskolas skolotāja
10. Ludmila Murnika – Krievu valodas skolotāja, bibliotēkas vadītāja
11. Andris Pakers – Latvijas un pasaule vēstures, sociālo zinību, ģeogrāfijas skolotājs
12. Kristīne Piļščikova – Sporta skolotāja
13. Raimonds Tūmiņš – Mājturības un tehnoloģiju (zēniem) skolotājs
14. Antija Vēvere – Matemātikas skolotāja
15. Dina Žilvinska – Mājturības un tehnoloģiju (meitenēm), informātikas skolotāja
16. Olga Solima – Skolotāja-logopēde

Izglītības programma

Nosaukums Kods Licence Akreditācija
Pamatizglītības programma 21011111 Nr. V-4119 izsniegta 14.03.2011 Nr. 6311 02.01.2012 līdz 01.01.2018

Interešu izglītība

 • Tautas dejas (1.-3.klase) – Biruta Mukāne
 • Vokālais ansamblis – Sanita Bernāne
 • Vizuālās un lietišķās mākslas pulciņš – Evita Kleina
 • Novadpētniecības pulciņš – Andris Pakers
 • Kokapstrādes pulciņš – Raimonds Tūmiņš
 • Sporta pulciņš – Kristīne Piļščikova

Skolā realizētās ārpusskolas interešu izglītības programmas

 • Ticības mācības
 • Špoģu mūzikas un mākslas skolas klavierspēles un akordeona klases

Dokumenti

Nīcgales pamatskolas nolikums
Iekšējās kārtības noteikumi
Nīcgales pamatskolas pašvērtējuma ziņojums

Statistika

Nīcgales pamatskolā (01.04.2014.) – 51 izglītojais

Pamatizglītības programma – 51 izglītojamais

Apgūst svešvalodas
Angļu valodu (kā pirmo) – 51 izglītojamie
Krievu valodu (kā otro) – 22 izglītojamie

Skolas darbību nodrošina 6 tehniskie darbinieki, skolas medmāsa un lietvede.

Skolas muzejs

Nīcgales pamatskolas muzejā ir apkopota skolas vēsture – no pašiem pirmsākumiem, kad mācības notika zemnieku mājās, līdz mūsdienām. Agrāk muzejs bija iekārtots 3 telpās vecās skolas ēkā, bet, pārceļoties uz jauno skolu, eksponātus vajadzēja izvietot 1 telpā.

Muzejā var izjust senās skolas burvību. Apskatīt skolas solu, skolas formas tērpus, mācību grāmatas un burtnīcas, pamēģināt rakstīt ar tinti petrolejas lampas gaismā. Muzejā ir apkopota informācija par pirmajām skolam Nīcgales pagastā no tālajiem 20 gadiem līdz pat mūsu dienām. To visu var apskatīt fotogrāfijās.