Tautas bibliotēkas vadītāja vakance Nīcgales pagastā 

Nīcgales pagasta pārvalde aicina darbā atlases kārtībā Nīcgales pagasta Tautas bibliotēkas vadītāju (profesijas kods 3433 01 , vesela slodzes, darba vietas adrese: Daugavas iela 4, Nīcgale, Nīcgales pagasts, Daugavpils novads) uz nenoteiktu laiku.

 Amata pienākumi:

 • vadīt un organizēt Nīcgales pagasta tautas bibliotēkas darbu atbilstoši “Bibliotēkas likumam” , Ministru kabineta rīkojumiem un lēmumiem, Daugavpils novada Kultūras pārvaldes noteikumiem,  pagasta tautas bibliotēkas reglamentam;
 • nodrošināt kvalitatīvus un nepārtrauktus informācijas pakalpojumus;
 • plānot finanšu un saimniecisko darbu , atbildēt par finanšu disciplīnu;
 • sastādīt un iesniegt pagasta pārvaldei bibliotēkas budžeta pieprasījumu un

izdevumu tāmi, nodrošināt piešķirto līdzekļu racionālu izmantošanu;

 • nodrošināt bibliotēkas krājuma un citu materiālo vērtību uzskaiti, saglabāšanu un drošību;
 • organizēt lietvedību saskaņā ar Nīcgales pagasta pārvaldes nomenklatūru un valsts noteikto  obligāto dokumentāciju;
 • sadarboties ar valsts, pagasta izglītības un citām iestādēm , nevalstiskajām organizācijām un uzņēmējiem;
 • organizēt bibliotēkas profilam atbilstošus pasākumus (izstādes, apskatus, tikšanās u.c.);
 • veicināt informāciju tehnoloģiju ieviešanu bibliotēkā;
 • veikt periodisko izdevumu sistemātisku abonēšanu;
 • komplektēt grāmatu krājumu atbilstoši bibliotēkas profilam (iegāde un apstrāde);
 • uzturēt Starpbibliotēku abonementa (SBA) sakarus;
 • noteiktajā kārtībā no bibliotēkas krājuma norakstīt iespieddarbus un citus informācijas nesējus;
 • veidot alfabētisko kartīšu katalogu un novadpētniecības kartotēku;
 • sniegt informāciju Naujenes pagasta tautas bibliotēkai Daugavpils novadā elektroniskā kopkataloga veidošanai;
 • veikt bibliotēkas krājuma uzskaiti (darbs ar summārās uzskaites grāmatām);
 • rūpēties par ugunsdrošību bibliotēkā;
 • sastādīt darba plānus , sastādīt un nodot gada bibliotēkas darba pārskatus Daugavpils novada centrālās bibliotēkas dienestam;
 • izstrādāt , vadīt projektus un iesniegt atskaites;
 • vākt un popularizēt novadpētniecības materiālus, kārtot novadpētniecības kartotēku;
 • sniegt metodisko un praktisko palīdzību bibliotēkas lietotājiem informācijas meklēšanā un darbā ar informācijas tehnoloģijām, konsultēt un apmācīt darbā ar datoru un internetu;
 • izstrādāt bibliotēkas krājuma komplektēšanas politiku;
 • sagatavot bibliotēku akreditācijai, atbilstoši Bibliotēkas likuma prasībām,
 • apkalpot lietotājus abonementā, lasītavā un bērnu lasītavā ;
 • veikt bibliotēkas lietotāju reģistrāciju;
 • izstrādāt bibliotēkas lietošanas noteikumus, pamatojoties uz Bibliotēku likumu un iesniedz apstiprināšanai Nīcgales pagasta pārvaldes vadītājam;
 • nodrošināt elektronisko dokumentu saņemšanu un apriti;
 • nodrošināt bibliotēkas darba publicitāti, sniegt informāciju Latvijas bibliotēku portālā, pagasta pārvaldes un Daugavpils novada domes mājas lapā, presē u.c. masu mēdijos;
 • pēc pieprasījuma sniegt informāciju, atskaites un darba pārskatus Daugavpils novada Kultūras pārvaldei, Nīcgales pagasta pārvaldei.

Prasības pretendentam:

 • augstākā akadēmiskā vai augstākā profesionālā izglītība humanitārās zinātnēs vai pedagoģijā;
 • informācijas iegūšanas, apstrādes un analīzes prasmes;
 • labas komunikācijas, runas kultūras un prezentācijas prasmes;
 • valsts valodas zināšanas augstākajā līmenī;
 • vēlme apgūt jaunas zināšanas un prasmes darbā ar jaunākajām informācijas tehnoloģijām, pielietot tās praksē;
 • vēlama praktiskā pieredze darbā ar bērniem un jauniešiem, kā arī novadpētniecībā.

Papildus prasības:

 • darba pienākumu veikšanai nepieciešamas labas komunikācijas prasmes gan ar pieaugušajiem, gan ar bērniem un jauniešiem, teicama saskarsmes kultūra, spēja strādāt komandā, prasme izmantot un vēlme pilnveidot iemaņas darbā ar jaunākajām informācijas un komunikācijas tehnoloģijām
 • sociālo zinātņu bakalaura grāds bibliotēkzinātnē un informācijā vai augstākā izglītība un tālākizglītības kursu beigšanas sertifikāts bibliotēku darba jomā tiks uzskatīts par priekšrocību.

Mēs piedāvājam:

 • Sociālās garantijas;
 • Regulāru atalgojumu 667.00 EUR mēnesī pirms nodokļu nomaksas;
 • profesionālās kompetences pilnveides iespējas;
 • drošu, estētisku un sakārtotu darba vidi;
 • interesantu un dinamisku darbu.

Interesentiem līdz 2021.gada 29.jūnijam plkst. 10.00 sūtīt motivācijas vēstuli un CV Nīcgales pagasta pārvaldes vadītājam Pēterim Stikānam (adrese: Skolas iela 17, Nīcgale, Nīcgales pagasts, Daugavpils novads, LV – 5463 vai e-pasts: parvalde@nicgale.lv, tel. 65471145, mob.tel. 29131129) ar norādi „Bibliotēkas vadītāja vakancei”.