Nīcgales vecā pamatskola

05.04.2016. plkst. 10:00
Daugavpils novada domē, mazajā zālē
mutiskā izsole (ar augšupejošu soli) tiek pārdots
Nīcgales vecā pamatskola, Nīcgales pagasts, Daugavpils novads
Kadastra numurs: 44760050465001
Platība: 649.1 m2
Sastāvs: zemes vienība 1.1887 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 4476 005 0465, nedzīvojamā ēka (skola) 649.1 m2 platībā ar kadastra apzīmējumu 4476 005 0465 001 un divas palīgēkas 141,5 m2 platībā un 12.2 m2 platībā.
Labiekārtojums: Elektroapgāde, ūdens apgāde, asfaltēts ceļš.
Nekustamais īpašums izmantojams dažāda veida komercdarbībai – sadzīves pakalpojumu sniegšanai, ofisa, darbnīcu ierīkošana, kā arī var izmantot kā dzīvojamo platību.
Ekonomiskā aktivitāte Nīcgales pagastā raksturojuma kā laba, ir attīstīta uzņēmējdarbība (kokapstrāde, kūdras ieguve), lauksaimniecība – graudkopība,piena lopkopība. Ir iespējams piesaistīt gan Nīcgales pagasta, gan tuvāko pagastu darbaspēku.

Apkārtne: apkārtējās teritorijas ir apsaimniekotas, transporta kustība ir ievērojama .
Daugavpils novada Nīcgales ciemata centrs, kur atrodas, skola, bērnudārzs, divi veikali, pagasta pārvalde, Tautas nams, maģistrāla ceļa malā, 26 km attālumā no Daugavpils pilsētas robežas.
Sākotnējā cena: 10900 EUR
Pieteikties izsolei var līdz 30.03.2016. plkst.15:00
Izsoles dalībnieki ar izsoles noteikumiem var iepazīties un uz atsavināmā objekta izsoli var reģistrēties līdz 2016. gada 31. martam plkst. 15.00 Daugavpils novada domē 12. kabinetā (darbdienās no plkst. 8.00 līdz plkst. 15.00), Rīgas ielā 2, Daugavpils, iepriekš samaksājot reģistrācijas maksu EUR 14.00 un nodrošinājumu 10% apmērā no izsolāmā nekustamā īpašuma sākumcenas.
Reģistrācijas maksa un nodrošinājums jāiemaksā Daugavpils novada domes
(reģ. Nr. 90009117568) norēķinu kontā LV37TREL9807280440200, Valsts kases
kods: TRELLV22. Tālr. uzziņām: 65476827, 29412676, Nīcgales pagasta pārvalde 65471145, 29131129

Tālr. uzziņām: 65476827, 29412676, Nīcgales pagasta pārvalde 65471145, 29131129.

Nolikums